Bierzmowanie

INFORMACJE DLA BIERZMOWANYCH
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

TERMIN BIERZMOWANIA – 2 października w piątek o 18:00 !!! (od 17:30 – modlitewne czuwanie).   

 Sakramentu Bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Roman Pindel w ramach Wizytacji Parafii.

Świadkowie do Bierzmowania:
Od Świadków do Bierzmowania wymagane jest Zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą pełnić tę rolę. Powinny to być: osoby wierzące, praktykujące, po przyjętym S. Bierzmowania, jeśli są małżonkami to żyją w związkach sakramentalnych.

Imię Patrona – wybrać znanego Świętego, wiedzieć coś o Nim.

Uzupełnić wszelkie braki.

Spotkanie dla Rodziców – będzie podany termin. Rodzice proszeni są o przyniesienie 30 zł (ofiara na Krzyżyki pamiątkowe, kwiaty i dekorację kościoła).

Opinia od Katechety, uczącego religii w szkole, wpisaną na INDEKSIE oraz teraz z Nowej Szkoły (czy Ktoś nie zrezygnował z uczestnictwa w katechezie).

INDEKSY –  przynieść OBOWIĄZKOWO!!! na PIERWSZĄ PRÓBĘ – 17 września (czwartek po wieczornej Mszy Św.)

Zadbać o odpowiedni ubiór, wygląd – stosowny do religijnego charakteru Uroczystości.

KARTKI do BIERZMOWANIA – Kandydaci otrzymają na przedostatniej próbie (termin będzie podany).

Ustalić: Kto z Rodziców wita Ks. Biskupa i prosi o Sakrament dla swoich Dzieci, Kto czyta, śpiewa psalm, modlitwę wiernych, Kto przynosi Dary na Eucharystię (Chleb, Wino), Kto z Młodzieży dziękuje Ks. Biskupowi – odpowiednio to ustalić, przećwiczyć.

TRIDUUM przed Bierzmowaniem: udział w wieczornej Mszy Św. 29 i 30 września oraz w 1 października (czwartek) o 16:00 Nabożeństwo Pokutne przygotowujące do Sakramenty Spowiedzi i Spowiedź Św. Kandydatów i Rodziny.

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NIE PRZYJMUJE SIĘ POD PRZYMUSEM.
KTO MA TAKIE NASTAWIENIE (CZY TO ZE STRONY RODZINY LUB INNYCH OKOLICZNOŚCI)
NIECH SIĘ ZASTANOWI I DOBROWOLNIE ODSTĄPI.


PRZYGOTOWANIE do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA: 2020 / 2021

ZASADY i OBOWIĄZKI

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu (Wspólne i Małe Grupy). Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości, pragnienia i gotowości.

Kandydat do Bierzmowania przyjmuje następujące Obowiązki i Zasady:

 1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie Bierzmowania przez Kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.
 2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Negatywna postawa i świadectwo eliminuje Kandydata w procesie przygotowania.
 3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać (na formularzach znajdujących się w materiałach dla kandydata) w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje Kandydat i Rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszym dokumencie. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.
 4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
 5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat Bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole (w przypadku pytań z Małego Katechizmu,  w razie konieczności po wcześniejszym umówieniu się u księdza na parafii).
 6. Kandydat do Bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przesunięcie terminu Bierzmowania. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały u Animatora prowadzącego Grupę lub u Księdza i zaliczyć dany Temat.
 7. Spotkania wszystkich Kandydatów odbywać się będą w wyznaczonych terminach w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Takich Spotkań będzie 7. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na Kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części Kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków lub uczestnictwo w spotkaniach Innej Grupy. Istotnym elementem przygotowania są Rekolekcje Wielkopostne oraz Adoracje Parafialne: 22 lutego oraz w Wielki Piątek 2021 r. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.
 8. Kandydaci przy składaniu Deklaracji zostaną podzieleni na Małe Grupy. Te Spotkania (będzie ich 8) odbywać się będą w Małej Grupie, pod kierunkiem Animatora,  raz w miesiącu (w drugim tygodniu) według ustalonego harmonogramu. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w taki sam sposób, jak nieobecność na spotkaniach w kościele.
 9. Kandydaci otrzymują także INDEKSY, które należy odpowiednio uzupełniać w trakcie przygotowania.
 10. Dobro duchowe Kandydata, szczere pragnienie przyjęcia tego Sakramentu jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.
 11. Proszę zwracać uwagę na Ogłoszenia Parafialne oraz Informacje i Konspekty Spotkań umieszczone na Stronie Internetowej Parafii: www.parafiaoswiecim.pl

NABOŻEŃSTWO – „OTWARCI NA DUCHA ŚWIĘTEGO”

SPOTKANIE 1: 11.09.2020R.

1.Wprowadzenie: 

Podczas Mszy Świętych w Niedziele i Święta wypowiadamy: „Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela”. Co znaczą dla mnie te słowa? Jak mnie osobiście Duch Święty może ożywiać? Czy jestem otwarty na Moc Ducha Świętego, którego mam przyjąć w Sakramencie Bierzmowania? To bardzo ważne pytania dla naszego osobistego wzrostu duchowego. Problem jest o tyle głęboki, że ciągle w świadomości bardzo wielu katolików w gruncie rzeczy sam Duch Święty jest w pewien sposób „NIEZNANĄ” Osobą Trójcy Świętej. Ale o ile trudno nam opisać Osobę Ducha Świętego, to bardzo widzialne, odczuwalne jest Jego działanie w życiu tych, którzy pozwalają Mu na przekształcenie swojego serca. Duch Święty głęboko przekształca i przemienia życie chrześcijanina, tak że Ojcowie Pustyni mówili nawet, że człowiek Boży jest „pneumatoforem”, czyli Nosicielem Ducha Świętego. Oznacza to przechodzenie ze starego sposobu życia do życia w Chrystusie; tego, który z ciemności wobec Boga wchodzi w przymierze z Bogiem i staje się Jego dzieckiem, NOWYM CZŁOWIEKIEM. To wszystko może być udziałem tego, kto pozwala się „FORMOWAĆ” Duchowi Świętemu, kto pozwala, by Duch Święty rzeźbił w nim obraz Chrystusa. Spróbujmy jednak popatrzeć na ten proces w pewnej kolejności etapów naszego życia chrześcijańskiego.

2. Pieśń:

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, Oto dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,  Radością napełnij mnie.

2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci,  Przyjdź jak ślepemu wzrok,
Przyjdź jako moc w mej słabości,  Weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź jako źródło pustyni,  Mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia  Dotknie, uleczy mnie już.

4.Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę,  O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,  Radością napełnij mnie.

3. Słowo Boże: Dz 19, 1 – 6

Z Dziejów Apostolskich: „Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów.  Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty».  «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy».  «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» – powiedział Paweł.  Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.  A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali”.

4. Psalm – Ref.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi Ziemię”

Ps 145 Obrzędy Bierzmowania s. 67

5. Ewangelia: Łk 4, 16 – 22

Z Ewangelii Św. Łukasza: „Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.  Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,  abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;  abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. 

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.  Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».  A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”.

6. Słowo Komentarza:

Sakrament bierzmowania podobnie jak inne sakramenty nie działa magicznie. Ze strony osoby bierzmowanej wymaga współpracy z łaską Bożą, nie tylko przed jego przyjęciem, ale także po jego otrzymaniu, przede wszystkim trwania w łasce uświęcającej, umacnianej modlitwą, Słowem Bożym oraz sakramentami Eucharystii i Pokuty. Chociaż skuteczność sakramentu Bierzmowania pochodzi bezpośrednio od Boga, jego owocność związana jest z ludzką dyspozycyjnością, kształtowaną duchem wiary. Zatem trzeba zapytać się osoby, który doświadcza duchowej niemocy, czy uczyniła wszystko co mogła, aby moc Boża objawiła się w jej życiu. Czasami duchowa niemoc jest łaską, wprawdzie odczuwaną bardzo boleśnie, ale oczyszczającą serce i skłaniającą do głębszej przemiany duchowej, wyrażającej się pragnieniem Boga, nie mniejszym od pragnienia wody, powietrza czy chleba.

7. Modlitwa o Dary Ducha Świętego:

„Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.

Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen”.

8. Modlitwa na zakończenie.