Bierzmowanie

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Przeciw takim /cnotom/ 
nie ma Prawa. (Ga 5,22-23) 

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Dla Kandydatów do Bierzmowania podajemy terminy Spotkań w „Małych Grupach”:

  • Poniedziałek: 16:30
  • Piątek: 19:00
  • Sobota: 10:30

Wypełnioną Kartę Zgłoszeniową przynosimy do Kancelarii Parafialnej najpóźniej do 21 września (sobota). Wtedy ustala się przydział do Grupy.


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA: KLASY 7


SPOTKANIE 1: 28.03.2019 

1. Modlitwa na rozpoczęcie. Powitanie Kandydatów i Ich Rodziców.

2. Wyjaśnienie sensu i potrzeby Spotkań (marzec, kwiecień, maj, czerwiec) oraz struktury przygotowań w klasie 7 i 8. (terminy będą podane podczas Ogłoszeń)

3. Zachęta do aktywnego, dojrzałego i odpowiedzialnego uczestnictwa w przygotowaniu i życiu religijnym. (uczestnictwo w Mszach Św., Nabożeństwach, modlitwa, lektura Pisma Św., korzystanie z S. Spowiedzi Św., katecheza, zaangażowanie parafialne i społeczne, życie rodzinne, koleżeńskie).

4. Współpraca i odpowiedzialność ze strony Rodziców i Młodzieży za poziom przygotowań. Wypracowanie środków, sposobów, które posłużą do owocnego i właściwego przyjęcia tego Daru. (zastanowić się i na następne Spotkanie przekazać na kartkach w formie pisemnej)

5. WSKAZÓWKI: Metryka Chrzcielna, wybór Imienia Patrona, wybór Świadka, parafia zamieszkania jako miejsce do przygotowania i przyjęcia tego Sakramentu, przyjęcie zasad, regulaminu wg których dokonuje się formacja.

6. Zbadanie aktualnego stanu Kandydata: każdy sam podejmuje analizę poziomu i jakości własnego życia religijnego, duchowego, moralnego, intelektualnego.

7. CEL tego przygotowania: czy pogłębione i osobiste spotkanie z Jezusem, dawanie o Nim Świadectwa, dojrzałość religijna, osobowa; czy potrzebny „kwitek” potwierdzający, że byłem do bierzmowania, czy „święty spokój” bo tak chcą Rodzice?

8. Eliminacja braków wiedzy religijnej, słabości i wad oraz nieporozumień.

KONFERENCJA: 

Co to jest „BIERZMOWANIE”?  Do czego jest mi POTRZEBNE? Jak z tym lub bez tego ŻYĆ?

Kandydaci: (słowa wyrażające pragnienie przyjęcia tego sakramentu)

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen”.

OBIETNICA POSŁANIA DUCHA ŚW. PRZEZ JEZUSA: 

ZESŁANIE DUCHA ŚW. NA APOSTOŁÓW: 

Z Dziejów Apostolskich:

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.

WYJAŚNIENIE: 

Otwartość na Moc i Łaskę Daru Ducha Świętego.

„Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie”. (Łk 4,18)

„Przez Sakrament Bierzmowania wierni ściślej wiążą się z Kościołem i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są – jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (Wat. II)

„Bierzmowanie stanowi pewnego rodzaju skrzyżowanie dróg. Zbiera się w nim wiele ważnych problemów – problem Chrztu, problem Kościoła, problem naszego zmysłu Ducha Świętego…. Wyznawanie wiary składane przy bierzmowaniu jest niewątpliwie powtórzeniem wyznania na chrzcie, ale prowadzi do wyznania nadziei – nadziei pozbawionej iluzji i naiwności”. (M. Michel)

„Chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek”. (Ch. L.)

„Dar Duch Świętego jednoczy chrześcijan z Chrystusem, upodabnia do Niego i wiąże z Jego Ciałem Mistycznym, Kościołem, w wierze i miłości”. (L Biczyk)

Są to: MĄDROŚĆ, ROZUM, RADA, MĘSTWO, UMIEJĘTNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, BOJAŹŃ BOŻA.

„Bierzmowanie jest sakramentem wierzących, którzy osiągnęli dojrzałość w wierze, którzy czynnie uczestniczą w życiu Kościoła….  

Życzę wam, młodzi, żeby wasza wiara była pewna, to znaczy, oparta na pogłębionym poznaniu ewangelicznego orędzia, a specjalnie życia, osoby i dzieła Chrystusa, jak również na wewnętrznym świadectwie Ducha Świętego”. ( Św. JPII)

Zachęta do uczestnictwa w Rekolekcjach, Nabożeństwach wielkopostnych, Adoracji w Wielki Piątek, ITP.

9. Modlitwa na zakończenie.


SPOTKANIE 2: 29.04.2019

1. Modlitwa na rozpoczęcie;

2. KONFERENCJA: 

ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE – MODLITWA

Z Dziejów Apostolskich: „A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił –  Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». …  gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. …

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”.

Obietnica Ojca – Duch Święty;

Będziecie Świadkami;

Trwali jednomyślnie na modlitwie;

To jest Wasze przygotowanie na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania – Daru Ducha Świętego: czy chcę – czy muszę ; zrozumienie Daru (nauka, katecheza, formy przygotowania, osobista lektura Pisma Św. itp.) ; dawanie świadectwa, że mi na tym zależy ( pogłębianie wiary, angażuję się, chodzę, a nie tylko szukanie podpisów, pokazywanie się, robienie jakiejś iluzji, oszukiwanie siebie, rodziców ) ; odnalezienie na nowo Drogi do Wieczernikanasz kościół parafialny, modlitwa tak jak Apostołowie i Matka Boża (mam czas, odkrywam nowe formy i sposoby modlitwy, nabożeństw, a przede wszystkim Msza Święta).

Z Ewangelii Św. Mateusza: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.  Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.  Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Znak „Soli” i „Światła”:

SÓL – konserwuje żywność, chroni przed zepsuciem, daje smak.

ŚWIATŁO – wiem jak bezpiecznie się poruszać (oświeca drogę, widzę przeszkody, podziwiam piękno świata), chroni przed upadkiem, wyznacza kierunek jak morska latarnia, daje ciepło, pomaga tworzyć relacje, demaskuje brud, niedbalstwo.

Z Ewangelii Św. Mateusza: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. … Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. … Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. … Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:  Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego”.

Modlitwa: jej sens, istota, rodzaje, czas, formy, postawy, skuteczność, owoce. To nie tylko „Pacierz”.

Charakter: Uwielbienie Boga, Dziękczynienie, Przeproszenie, Prośba.

OBJAWIENIE BOŻE, BIBLIA – źródło modlitwy.

Czytać Pismo Święte, poznawać Boga, Jego  Wolę, Jezusa, Przykazania, Kościół. Nawiązywać żywą relacje z Bogiem, oddawać się Jezusowi, przyzywać światła i mocy Ducha Świętego.

Od Maryi Matki Jezusa uczyć się modlitwy: zgadzać się z wolą Bożą, tworzyć bliskość z Jezusem, dostrzegać potrzeby innych, cicho, pokornie iść za Chrystusem.

3. Modlitwa na zakończenie.


SPOTKANIE 3: 03.06.2019

1. Modlitwa na rozpoczęcie;

2. KONFERENCJA: Źródło i Moc Łaski Bożej.

„Paweł … przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” A oni do niego: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. Zapytał: „Jaki więc chrzest przyjęliście?” A oni odpowiedzieli: „Chrzest Janowy”. Powiedział Paweł: „Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa”. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali”.

Co to jest Łaska Boża? Jej rodzaje, źródło pochodzenia, wykorzystanie?

Łaska Uświęcająca, Uczynkowa, Sakramentalna

KKK 2021 Łaska jest pomocą, jakiej udziela nam Bóg, byśmy odpowiedzieli na nasze powołanie i stali się Jego przybranymi synami. Wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej.

KKK 1949 Człowiek, powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskę, która go umacnia:

Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem… Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą (Flp).

KKK 1997 Łaska jest uczestniczeniem w życiu Boga; wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Przez chrzest chrześcijanin uczestniczy w łasce Chrystusa, Głowy swego Ciała. Jako „przybrany syn” chrześcijanin może odtąd nazywać Boga „Ojcem”, w zjednoczeniu z Jedynym Synem. Otrzymuje on życie Ducha który tchnie w niego miłość i buduje Kościół.

KKK 1999 Łaska Chrystusa jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić. Jest to łaska uświęcająca lub przebóstwiająca, otrzymana na chrzcie. Jest ona w nas źródłem dzieła uświęcenia. 

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa (2 Kor)

Łaska uczynkową – jest to pomoc, której Bóg udziela człowiekowi do nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania pokus i do wytrwania w dobrym aż do końca życia.

Sakramenty Święte.

1210 Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

Zapowiedź w Piśmie Św., rodzaje, istota, przygotowanie, działanie, przeszkody w przyjmowaniu.

Życie Sakramentalne Chrześcijanina.

Sakramenty są jak źródła, z których można czerpać „Wodę” – Łaskę konieczną do Zbawienia. Są widzialnymi Znakami (np. woda i słowa przy Chrzcie Św.) udzielającymi daru niewidzialnej Łaski.

Warunki potrzebne do otrzymania daru Łaski: wiara, pragnienie przyjęcia (chcenie), przygotowanie (katecheza, odpowiednie warunki, materia np. chleb i wino do Eucharystii, woda przy Chrzcie Św. itp., modlitwa przed przyjęciem, spełnienie formalnych i prawnych wymogów np. przy małżeństwie), zrozumienie sensu i istoty danego Sakramentu, bycie w stanie Łaski Uświęcającej.

Przeszkody w przyjmowaniu: brak przygotowania, przymus, brak wiary, aby otrzymać „papierek”, „podpis”, świętokradztwo, formalizm.

Owoce życia sakramentalnego: wzrost wiary, nadziei, miłości, umocnienie wspólnoty z Bogiem i Wyznawcami Chrystusa, dawanie świadectwa, osiągnięcie Zbawienia.

3. Modlitwa na zakończenie.


SPOTKANIE 4: 18.06.2019

1. Modlitwa na rozpoczęcie;

2. KONFERENCJA: „ Panie co mam CZYNIĆ, aby osiągnąć ŻYCIE WIECZNE?

„A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»  Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania».  Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie,  czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!»  Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»  Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»  Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”. (Mt 19)

„Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?  Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,  a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda?  Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.  Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą”. (Jk 2)

  • Co to jest „BIERZMOWANIE”? Otwartość na Moc i Łaskę Daru Ducha Świętego, umocnienie i dojrzałość chrześcijańska.
  • ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE – MODLITWA Obietnica Ojca – Duch Święty; Będziecie Świadkami; Trwali jednomyślnie na modlitwie;
  • Źródło i Moc Łaski Bożej. Sakramenty Święte.

Teraz uczynki, działanie, postępowanie, dążenie do celu.

Obraz Rzeki Wisły: źródła, bieg, ujście do Morza Bałtyckiego. Można płynąć niesiony prądem rzeki, można płynąć pod prąd, można siedzieć na brzegu lub odejść od nurtu.

Potrzeba zastanowić się nad celem i sensem naszego życia i powołania?

Wybrać odpowiednie sposoby, metody, formy – DZIAŁAĆ. Realizacja Przykazań, Norm, Zasad.

OCENA – czy dobrze, czy źle.

Człowiek – Istota stworzona przez Boga, obdarowana: godnością wolnością, rozumem, duszą nieśmiertelną, płodnością, czynieniem sobie ziemi poddanej. Wezwany do pracy. (Rdz)

Moralność – zbiór zasad, norm, które określają, co jest dobre, a co złe. Całokształt zachowań i postaw jednostki lub grupy, oceniany według jakiegoś społecznie funkcjonującego systemu ocen i norm moralnych.

Przykazania: Boże, Kościelne, Prawo Cywilne.

Sumienie – wewnętrzny głos mówiący to czyń bo dobre, tego unikaj bo złe.

Uczucia, Wartości, Cnoty.

Grzech, Zło, Wada, Nałóg, Uzależnienie.

Świadome, dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych, Ewangelicznych, Ludzkich. Skłonność do złego, zakorzeniony nawyk lub upodobanie zazwyczaj oceniane negatywnie; nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.

Nawracanie się, troska o stan naszej duszy, przyjaźni z Bogiem, walki z grzechem, słabościami, wadami itp.

Młody człowiek odchodzi smutny; jak my podejdziemy do sprawy, co mam zmienić w swoim życiu, postępowaniu.

Konieczna Współpraca z Łaską Bożą, słuchanie Dobrych Rad, własne doskonalenie się (trening), modlitwa.

SPOTKANIE po wakacjach: czwartek 5 września: spotkanie w kościele o 17:00 i uczestnictwo we Mszy Św. (przyjęcie Deklaracji o przygotowaniu w naszej Parafii).

3.  Modlitwa na zakończenie.

Zamknij menu